U Bein bridge at dusk

U Bein bridge at dusk

U Bein bridge at dusk